Goed Om Weten

ART. 1: KBGB-KAARTEN:

Iedere speler die aangesloten is bij KBGB heeft een persoonlijke spelerskaart.

De persoonlijke spelers- of waarderingskaart zal door KBGB ieder jaar hernieuwd worden, deze bevat: naam en voornaam, lidkaartnummer, geboortedatum, club, verbond, provincie, jaartal en letterwaarde, deze kan zijn, NA voor nieuwe spelers, ND voor jeugd en dames, A,B,C,D, en eventueel officiële wedstrijdleider.

ART. 2: AANSLUITINGSKAARTEN:

De groene aansluitingskaarten worden vanaf het seizoen 2020 – 2021 door KBGB niet meer aanvaard.

De kaarten zullen vervangen worden door de elektronische kaartlezer waardoor de nationale kaarthouder de juiste gegevens heeft van iedere speler.

ART. 3: LIDKAART:

Vanaf het seizoen 2018 – 2019 is KBGB gestart met het invoeren van het elektronisch wedstrijdblad en is de lidkaart (kaart met de driekleur op) niet meer van toepassing.

ART. 4: PERSOONLIJKE SPELERSKAART:

Dient als vergunning, om te kunnen deelnemen aan competitiewedstrijden, tornooien, nationale- provinciale- en verbondsinrichtingen, en is verplicht voor elk lid. Het tonen van bewijs van lidmaatschap blijft beperkt tot: – Alle officiële KBGB inrichtingen + nationale en/of verbondscompetitie. –

Op vraag van een lid van de Raad van Beheer van KBGB, en/of verbondsbestuurslid. –

Bij competitiewedstrijden, op vraag van de ploegafgevaardigde van de tegenstrever.

Bij elke inrichting, op verzoek van de inrichter, moet deze kaart getoond worden, op straffe van uitsluiting in de betrokken inrichting.

Al naargelang de gewonnen competitiewedstrijden, zal KBGB er voor zorgen dat men een spelerskaart krijgt met een klasse letter, gebaseerd op de KBGB normen.

De spelerskaart wordt jaarlijks hernieuwd, en door de verbonden, aan hun clubs, uitgereikt vóór 01 september.

ART. 5: AANSLUITING NIEUWE LEDEN :

Nieuwe leden die zich laten aansluiten moeten minstens 10 jaar zijn.

 1. Iedereen die wenst deel te nemen aan de competitie kan aansluiten tot 31/12 met uitzondering van jeugd en junioren (tot 21 jaar). Zij kunnen gratis aansluiten tot eind februari.
 2. Een schriftelijke toestemming van ouders of wettelijke voogd is vereist voor leden jonger dan 16 jaar.
 3. Leden die aansluiten na 31/12 kunnen enkel en alleen deelnemen aan de kampioenschappen, maar mogen niet deelnemen aan de verbondscompetitie (behalve jeugd en junioren) dit om competitievervalsing te voorkomen. Bij overtreding worden zij het komend seizoen geschorst voor 4 speeldagen, partijverlies en een bijkomende boete van 125 euro ten laste van de club. NB: Na 31/12 kan men nog aansluiten en deelnemen aan de competitie als men lokaalhoud(ster)er wordt waar een bestaande club gevestigd is.
 4. Het is toegelaten aan spelers om in 2 verbonden federaal aangesloten te zijn.
 5. Een speler kan 6 aansluitingen hebben: Vb: 1 x BNV, 1 x GBZA zaterdag, 1 x GBML zaterdag 1 x GEOZ vrijdag, 1 x GVA vrijdag, 1 x NLGB donderdag
 6. Men is speelgerechtigd, als men in het bezit is van een geldige persoonlijke spelerskaart en/of een lidkaartnummer.

Het is voor een verbond verboden, om zonder toestemming van de nationale kaarthouder, leden te laten deelnemen aan een kompetitie, zonder hun geldige B.G.B. lidkaart.

Bij nalatigheid hiervan wordt het verbond beboet met € 25 per speler en per wedstrijd.

ART. 6: CLUBOVEREENKOMST:

Ieder aangesloten lid heeft het recht, jaarlijks de overeenkomst tussen hem/haar en de club te beëindigen.

Zij krijgen daarvoor de tijd tot 31 maart, om dit bij hun club te melden.

 • Hoe gebeurt dit ?

Door de clubovereenkomst (formulier C4) “voor akkoord” te tekenen of niet te tekenen.

 • Zij die niet getekend hebben:

Worden aanzien als ontslagnemend in hun huidige club, en kunnen: zie art. 9.

 Een lid dat zijn clubovereenkomst niet kan tekenen, hetzij door hospitalisatie, verblijf in het buitenland, enz, moet de verantwoordelijke van de overgangscommissie van zijn verbond verwittigen, vóór 01 april, zo niet, wordt hij/zij ook aanzien als ontslagnemend in zijn/haar huidige club.

 • Zij die wel getekend hebben:

Leden die de clubovereenkomst getekend hebben, verbinden er zich toe, om het komende speeljaar bij hun huidige club te blijven.

Zij kunnen geen overgang meer bekomen, tenzij, zie art.13/A-B en art. 14.

De overeenkomst is slechts geldig voor één speelseizoen, en wordt door KBGB als dusdanig herkend.

INDIEN DE CLUBOVEREENKOMST NIET VOOR 07 APRIL BIJ DE VERBONDSVERANDWOORDELIJKE BINNENGELEVERD IS, ZAL DE CLUB ALS NIET MEER BESTAANDE AANZIEN WORDEN.

ART. 7: ADMINISTRATIEVE LEDEN:

Zijn leden die de clubovereenkomst niet getekend hebben, en tijdens de overgangsperiode geen overgang gedaan hebben.

Zij kunnen géén persoonlijke spelerskaart bekomen voor de volgende kompetitie en blijven administratief lid van hun club, of van hun verbond, zo de club niet meer bestaat, zonder speelrecht.

Na een seizoen niet spelen zijn zij vrij, en kunnen zich aansluiten bij een club naar keuze.

Als zij zich toch nog terug wensen aan te sluiten, kunnen zij dit enkel via het formulier D4, en door het betalen van de voorziene overgangssom.

De overgang moet gebeuren vóór 31 december.

ART. 8: OVERGANGEN:

Men onderscheidt drie soorten: ➢ Verbondsovergangen (VO) ➢ Nationale overgangen (NO) ➢ Overgangen extra (D4).

ART. 9: WIE MOET EEN OVERGANG AANVRAGEN?

Alleen de leden die hun ontslag aan hun club gemeld hebben (door de clubovereenkomst niet te tekenen), moeten een overgang doen, indien zij het komende speelseizoen nog wensen te spelen.

Deze overgang moet gebeuren tussen 15 en 31 mei. Hoe gebeurt dit? De speler moet zich persoonlijk aanmelden bij de Verbondskaarthouder op de voorziene plaats, data en uur.

Deze kunnen verschillen van verbond tot verbond, doch moeten liggen tussen 15 en 31 mei.

Om alle misverstanden te vermijden, neemt men best contact met de verbondskaarthouder die jou de juiste informatie zal geven.

Zij die geen overgang gedaan hebben vóór 01 juni worden administratief lid, en kunnen: zie art. 7.

ART.10: VERBONDSOVERGANGEN:

 1. Kan alleen door het verbondsbestuur toegestaan of geweigerd worden.
 2. Na 31 mei tot en met 31 december kan enkel met D4, zie art.13 en 14.
 3. Een geschorst lid, dat verandert van club of verbond, zal de schorsingsperiode moeten uitdoen in zijn/haar nieuwe club of verbond.
 4. Bij schulden van een lid, zal de overgang in beraad gehouden worden, tot levering van bewijs van betaling.
 5. Gestorte gelden voor een overgangsaanvraag zijn nooit terug vorderbaar, zelfs niet in geval van weigering van de overgang.
 6. Ingeval dat een lid niet beschikbaar is, hetzij door hospitalisatie, verblijf in het buitenland enz., moet de voorzitter van de overgangscommissie hiervan op de hoogte gebracht worden, en samen met de nodige bewijzen, moet er bij de overgang een geschreven volmacht voorgelegd worden.
 7. Een lid dat een overgang heeft bekomen, blijft nog lid van zijn oude club, tot wanneer de overgang bekrachtigd wordt.

 ART. 11: NATIONALE OVERGANGEN:

 1. Kan enkel door KBGB toegestaan of geweigerd worden.
 2. Art. 2-3-4-5-6 van verbondsovergangen zijn hier eveneens van toepassing.
 3. Een geldige nationale overgang (van het ene federaal verbond naar een ander federaal verbond) kan alleen bekomen worden door zich persoonlijk aan te bieden bij de kaarthouder van het verlatend verbond.
 4. Plaats, data een uur? contact nemen met de verbondsverantwoordelijke (kaarthouder) van het verlatend verbond.
 5. De persoon die zich aanbiedt, moet in het bezit zijn van zijn identiteitskaart.
 6. De overgangssom is 50 euro, zie art. 14.
 7. Na 31/12 wordt er 50% van de heraansluitingskosten doorgestort naar KBGB.
 8. Voor eventuele bijkomende inlichtingen, kan men steeds terecht bij de nationale kaarthouder Freddy Hendrickx tel en fax 016/40.70.56, gsm: 0494/79.50.51 of email: freddy.hendrickx@skynet.be

NB: een speler die een overgang wenst te doen van het verbond BNV naar een ander federaal verbond, moet zich niet melden bij de kaarthouder van het verlatend verbond (BNV).

De speler stuurt al zijn gegevens door via de kaartlezer naar de verbondskaarthouder van BNV. Deze brengt op zijn beurt alles in orde en stuurt alle gegevens door naar het nieuwe verbond van de speler.

De overgangssom zal na de transferperiode (31mei) afgerekend worden met de club. OPGEPAST: dit geldt enkel voor spelers die van BNV naar een ander verbond wensen te transfereren. Van federaal verbond naar een ander federaal verbond geldt

ART.11/C. VERDUIDELIJKING NATIONALE OVERGANGEN:

Onder nationale overgangen verstaat men, het veranderen van club tussen verbonden aangesloten bij KBGB. Vb: Van verbond Aalst naar verbond Leuven.

bv: Een speler van BC Peulis BNV, transfereert naar BC De Welkom BNV.

Deze overgang is geen nationale, maar wel een federale overgang, omdat het hier gaat tussen twee clubs van hetzelfde verbond (BNV).

NB: Leden die dubbel spelen (BNV en federaal), die in beide gevallen van club wensen te veranderen, mogen hun gegevens niet aan één en dezelfde kaarthouder versturen.

BNV-overgangen aan Freddy Hendrickx, federale overgangen aan de federale verbondskaarthouder, zie hoe dit gebeurt in art. 9.

ART. 12: INTERNATIONALE OVERGANGEN:

Is niet meer van toepassing.

ART. 13: OVERGANG EXTRA (D4):

 1. Welke leden kunnen door hun club vrijgegeven worden?
 2. Alleen aangesloten leden. Hieronder verstaat men, leden die de clubovereenkomst getekend hebben.

Het vrijgeven kan niet in januari, februari en maart, omdat na 31 december toch geen heraansluitingen mogelijk zijn.

Tot 31 maart zijn de spelers die hun clubovereenkomst getekend hebben, gebonden aan hun club.

D4 kan dus elk jaar vanaf 01 april tot uiterlijk 31 december.

Bij niet-akkoord van voorzitter en secretaris van de verlatende club, kan de nationale kaarthouder uitzonderlijk, en enkel op vraag van het verbondsbestuur een D4 toestaan.

NB: Aangesloten leden kunnen alleen vrijgegeven worden, op voorwaarde dat ze geen wedstrijd betwist hebben, gedurende het aan de gang zijnde speelseizoen.

Bij verandering van club met D4, tijdens de kompetitie, zal door de verbondsverantwoordelijke controle gedaan worden of het lid al dan niet heeft gespeeld.

Bij overtreding wordt het lid geschorst voor de rest van het aan de gang zijnde speelseizoen, en het verbond wordt beboet met € 125.

 •  Hoe worden zij vrijgegeven? Door twee formulieren aan te vragen bij hun verbond (kaarthouder).

Vak 1 moet op beide exemplaren ingevuld worden en ondertekend door voorzitter en secretaris (alleen voor aangesloten leden) van de verlatende club.

Vak 2 door de aanvrager zelf.

Beide formulieren worden doorgezonden naar de verbondskaarthouder.

 • Administratieve leden.

Administratieve leden, die van club wensen te veranderen, hebben in geen geval de toelating nodig van voorzitter en secretaris, m.a.w., vak 1 van het formulier D4 moet niet ingevuld worden.

Aangezien het toegelaten is per speeldag om in twee verbonden federaal aangesloten te zijn, moet een administratief lid, altijd een D4 doen bij zijn eerste overgang op dezelfde speeldag. Dit geldt eveneens voor spelers die aangesloten zijn zowel op vrijdag als op zaterdag in hetzelfde verbond.

Een administratieve speler die een overgang aanvraagt van de vrijdagcompetitie naar de zaterdagcompetitie maar die in dezelfde club blijft moet geen D4 doen, enkel en alleen een gewone overgang.

   E.  Wanneer wordt een D4 door de verbondskaarthouder aanvaard?

1. Bij het respecteren van art. 13/A-B-C-D.

2. Wanneer het lid geen verbondsschulden heeft.

3. Wanneer het lid de overgangskosten heeft betaald in zijn verbond.

NB. Wanneer het vrijgegeven lid naar een ander verbond gaat, moeten de overgangskosten eveneens in het verlatend verbond betaald worden.

 F. Wanneer wordt een D4 door KBGB aanvaard?

Van zodra de nationale kaarthouder in het bezit is van:

1. Formulier D4

2. Alle gegevens van de speler via de kaartlezer

ART. 14: KOSTPRIJS OVERGANG:

1. Federaal: is verschillend van verbond tot verbond en de overgangssom is volledig voor het verbond.

2. Nationale overgang:

A-speler = € 50

B-speler = € 50

C-speler = € 50

D-speler = € 50

50% van de overgangssom wordt na 31/12 doorgestort naar KBGB.

D4 is altijd tweemaal de prijs van de nationale overgang waarvan 50% voor KBGB.

ART. 15: DUBBELE AANSLUITING:

 1. Van een administratief lid:

Aansluitingskaarten die toekomen bij de nationale kaarthouder, die niet in orde zijn met art. 13/F, krijgen geen KBGB-nummer en worden geklasseerd tot einde seizoen.

Niettegenstaande dat het lid niet in orde is, kan hij/zij toch nog van club veranderen.

Voor het veranderen van club zie art. 13/D en art. 14.

Bij niet veranderen van club, blijft men administratief lid, zie art. 7.

Na het seizoen is het lid vrij zich aan te sluiten in een club naar keuze (zonder overgang).

De letterwaarde van het laatst gespeelde seizoen blijft behouden.

 • Van een aangesloten lid.

Aangesloten leden die reeds tweemaal aangesloten zijn, kunnen geen derde maal Federaal aansluiten met dezelfde speeldag.

Hij/zij kunnen nog: zie art. 13/A-B-C en art. 14.26

ART. 16: TRIPLE AANSLUITING:

Vrijdag 2 aansluitingen met dezelfde speeldag, is TOEGESTAAN.

Vrijdag 3 aansluitingen met dezelfde speeldag, is NIET TOEGESTAAN.

Zaterdag 3 aansluitingen (2x federaal – 1x BNV), is TOEGESTAAN.

ART. 17: CLUB IN ONTBINDING:

Wie is er vrij, bij het in ontbinding gaan van een club?

Gaat de club in ontbinding na de kompetitie, dan zijn alle leden vrij. Zij zijn eveneens vrij als er een blanco- of geen clubovereenkomst binnengeleverd wordt.

Gaat de club in ontbinding, na het tekenen van de clubovereenkomst, en vóór de start van de kompetitie, dan zijn enkel die leden vrij, die de clubovereenkomst “voor akkoord” getekend hebben.

De leden die niet getekend hebben, blijven administratief lid van hun verbond, niettegenstaande de ontbinding van hun club (zie art. 7), en kunnen nog: zie art. 13/D en art. 14. c.

Gaat de club in ontbinding tijdens de competitie, dan is er niemand vrij. Na het seizoen kunnen zij aansluiten bij een club naar keuze.

ART. 18: VERHUIS VAN EEN LID NAAR EEN ANDER VERBOND:

 1. Na de kompetitie en vóór de overgangsperiode:

 Indien het lid, in zijn nieuw verbond wenst verder te spelen, is het verplicht, een nationale overgang aan te vragen.

Na de overgangsperiode en vóór de start van de kompetitie:

Het lid mag zonder overgang aansluiten in het nieuw verbond, op voorwaarde dat de verhuis gebeurd is na 31 mei, en zie art. 18/4-NB.

Tijdens de kompetitie: Het lid mag zonder overgang aansluiten in het nieuw verbond, op voorwaarde dat men in een niet aangrenzend verbond is gaan wonen, en zie art. 18/4-NB.

NB: Het veranderen van verbond wordt door KBGB toegestaan, op voorwaarde dat de secretaris of kaarthouder van het verlatend verbond, een schriftelijke toelating geeft aan de nationale kaarthouder, dit kan per brief of mail.

Dit wil zeggen, dat het lid volledig vrij is van verbondsschuld of dergelijke.

ART. 19: LOKAALHOUD(ST)ER WORDEN IN EEN ANDER VERBOND:

Of het nu vóór, tijdens, of na de kompetitie is, het lid kan zich onmiddellijk laten aansluiten bij zijn nieuwe club.

Dit geldt zowel voor een aangrenzend als een niet-aangrenzend verbond, en zie art. 18/4-NB.

ART. 20: LOKAALHOUD(ST)ER WORDEN IN EIGEN VERBOND:

Het lid kan onmiddellijk aantreden bij zijn nieuwe club, op voorwaarde dat de verbondskaarthouder zijn/haar lidkaart heeft binnen gestuurd naar de nationale kaarthouder.

ART. 21: ADRESVERANDERING:

 1. Wanneer is een lid bij adresverandering volledig in orde?

Leden die verhuizen, moeten onmiddellijk hun nieuw adres kenbaar maken aan de verbondskaarthouder.

Deze stuurt op zijn beurt de wijziging door naar de Nationale verbondskaarthouder.

Bij vaststelling door KBGB, van het niet-wijzigen van adres, zal betrokkene beboet worden met € 25, en geschorst worden tot het in orde brengen van adres en betaling van de boete.

 • Kostprijs adresverandering:

Een adresverandering is gratis.

Het kost enkel en alleen maar een beetje moeite, die u een boete van €25 kan besparen.

ART. 22: VERBONDSSCHULD:

KBGB zal via de nationale kaarthouder, de leden die schuld hebben aan hun verbond zelf     bijhouden.

Verbonden die dit wensen, moeten per brief of mail, alle informatie overmaken aan de nationale kaarthouder met daarin, aanvang en omvang van de boete.

Een lid met verbondsschuld, dat lid wordt of al is in een ander verbond, moet eerst aan KBGB zijn/haar deel van de schulden betalen.

Bij verzuim, zal het lid door KBGB geschorst worden tot na aanzuivering van de schuld. Deze schuld, verhoogd met € 25 administratiekosten, moet worden gestort op de KBGB-rekening: BE53 7330 2723 9953, waarna dit lid terug speelgerechtigd wordt.

Het gevraagde bedrag, zal door KBGB doorgestort worden naar het benadeeld verbond. NB: Bij verbondsovergangen moeten de verbonden dit echter zelf regelen. Dit artikel is enkel voor aangesloten leden.

ART. 23: LOKAALSVERANDERING:

1. Tijdens de kompetitie:

a. Wordt alleen toegestaan bij een schriftelijke aanvraag, ingediend bij de verbondssecretaris.

b. De verbondssecretaris zal na overleg met zijn bestuur, zo vlug mogelijk alle leden van de club per brief uitnodigen.

c. De verbondssecretaris zal er voor zorgen, dat tijdens deze zittingsdag, er een lijst aanwezig is, waarop alle namen van de leden van de club vermeld staan.

d. Zij die zich akkoord verklaren voor lokaalverandering, tekenen deze lijst, in aanwezigheid van hun verbondsafgevaardigde.

e. Het tekenen voor verandering zal gebeuren op het verbondssecretariaat, data en uur te bepalen door het verbond.

f. Bij 2/3e meerderheid wordt lokaalverandering toegestaan.

g. Bij geen 2/3e meerderheid wordt geen lokaalverandering toegestaan, en blijft de toestand van vóór de aanvraag behouden.

 h. Met 2/3e meerderheid bedoelt men, 2/3e van de leden die de clubovereenkomst “voor akkoord” getekend hebben. Indien het een nieuwe club betreft waar er nog geen sprake is van een clubovereenkomst, gaat het tussen 2/3 van alle leden.

 i. Nieuwe- en/of getransfereerde leden, moeten indien akkoord ook tekenen, doch tellen niet mee voor de 2/3e meerderheid, kwestie van te weten wie er vrij is of niet.

 j. De leden die niet akkoord gaan zijn niet vrij, tenzij zij geen enkele wedstrijd betwist hebben. In dit geval kunnen zij nog van club veranderen zonder D4, zie art. 5 en 13/B.

k. Het nieuwe lokaal moet voldoen aan de eisen van het verbond.

l. Twee clubs mogen in één en hetzelfde lokaal spelen, indien dit de kompetitie niet schaadt.

m. De kosten (verzendingskosten, km-vergoeding van de verbondsleden, drank enz.) valt ten laste van de getekende leden.

n. Men kan verschillende malen per seizoen een aanvraag indienen voor lokaalverandering.

o. Bij sluiting van een lokaal tijdens de competitie, kunnen de spelers onder dezelfde clubnaam verder spelen in een ander lokaal. Art. 23j is hier eveneens van toepassing.

2. Buiten de kompetitie:

a. Art. 23/1-A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M-N zijn hier eveneens van toepassing.

b. Leden die niet akkoord gaan zijn vrij.

ART. 24: SPLITSING VAN EEN CLUB:

a. Onder splitsing van een club verstaat men: een ploeg die door bepaalde omstandigheden de kompetitie wil verder spelen in een ander lokaal.

b. De punten A-K-L van art. 21 zijn hier eveneens van toepassing.

c. De verbondssecretaris zal na overleg met zijn bestuur, zo vlug mogelijk de voorzitter, secretaris, lokaalhouder en de spelers van de vertrekkende ploeg per brief uitnodigen.

d. Als beide partijen samen tot een overeenkomst komen, kan er tijdens de kompetitie een splitsing van een club ontstaan.

e. Indien tijdens het seizoen een ploeg wenst af te splitsen van zijn club en er is geen akkoord tussen de verlatende ploeg en de club, dan kan het verbondsbestuur uitzonderlijk de splitsing toestaan

f. De kosten (verzendingskosten, km-vergoeding van de verbondsleden, drank enz..) valt ten laste van: – Bij overeenkomst, zijn de kosten voor de vertrekkende ploeg. – Indien geen overeenkomst zijn de kosten voor de huidige club.

g. Bij overeenkomst, kunnen alle spelers van de vertrekkende ploeg hun seizoen verder afwerken in een ander lokaal. Opgelet: Niettegenstaande zij hun seizoen verder afwerken in een ander lokaal, blijven zij op de clubovereenkomst van hun huidige club staan, en kunnen: zie art.6 en 9. Indien zij het volgend seizoen in hun nieuw lokaal wensen te blijven, zijn zij verplicht allen een overgang te doen naar hun nieuwe club.

h. De club is ook verplicht een nieuwe naam te kiezen, en zij moeten zich ook strikt houden aan art. 27 van “goed om weten”.

i. Na een splitsing behoudt de ploeg die de splitsing heeft bekomen zijn plaats in zijn afdeling zonder promotie. Dit geldt enkel voor verbonden waar men maar met 1 ploeg in de hoogste afdeling mag spelen.

j. Wanneer eigen spelers de toegang tot hun lokaal ontzegd wordt, kan de ploeg de club verlaten zonder de modaliteiten voor de splitsing van een club te moeten naleven.

ART. 25: VERANDERING VAN LOKAALHOUD(ST)ER:

Zie art. 13/B-NB, met als enig verschil, dat het lid gratis en zonder D4 kan veranderen

ART. 26: FUSIE VAN TWEE CLUBS:

a. Bij onderling akkoord kunnen twee clubs overgaan tot een fusie, met het gevolg dat er een nieuwe club ontstaat.

b. Kan alleen toegestaan worden, mits een schriftelijke aanvraag in te dienen, bij de verbondssecretaris, ondertekend door 2/3e van de leden van beide clubs.

c. Indien geen vereiste meerderheid, wordt geen fusie toegestaan.

d. De leden van beide clubs die tekenen voor de fusie, worden lid van de nieuwe club.

e. Zij die niet tekenen zijn vrij, en kunnen zonder D4 aansluiten bij een club naar keuze.

f. Tijdens de kompetitie staat KBGB geen fusie toe.

g. Na fusie van twee clubs kan slechts één ploeg van de ontstane club in ere afdeling uitkomen. Dit geldt enkel voor verbonden waar men maar met één (1) ploeg in de hoogste afdeling mag spelen.

h. De nieuwe club is niet verplicht een andere naam te kiezen. De spelers van die fusionerende club, die door de fusie wel van clubnaam veranderen, zijn echter wel verplicht van nieuwe aansluitingen te doen via de kaartlezer.

i. Een fusie kost dus minimaal de prijs van een lidkaart x het aantal leden die wel van clubnaam veranderen.

ART. 27: NIEUWE BENAMING VAN EEN CLUB:

De verbondskaarthouder is verplicht het formulier C3 “naamverandering van een club”, door te sturen naar de nationale kaarthouder.

Leden die niet akkoord gaan, zijn niet vrij.

Tijdens de kompetitie wordt geen naamsverandering toegestaan.

ART. 28: AANSLUITEN BIJ EEN BNV CLUB:

Op de algemene KBGB-vergadering van 15/02/1997, is rechtstreeks aansluiten bij KBGB goedgekeurd.

Alle nationale ploegen spelen in het Belgisch Nationaal Verbond (BNV).

Spelers die nationaal spelen, mogen ook federaal aansluiten en omgekeerd.

Er mag op dezelfde dag federaal én nationaal gespeeld worden.

Leden die federaal en nationaal aangesloten zijn, hebben twee spelerskaarten.

Clubs of spelers die nog informatie wensen over de nationale kompetitie, kunnen zich wenden tot de verantwoordelijke of tot de nationale kaarthouder Freddy Hendrickx.

ART. 29: DOEL VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS:

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een bestand, dat beheerd wordt door de vzw KBGB.

U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt steeds de verbetering ervan aanvragen bij de houder van dit bestand, Dhr. Freddy Hendrickx.

ART. 30: Van alle ART. heeft de raad van bestuur van de KBGB.vzw het recht om alsnog iets te  wijzigen of te veranderen in het belang van artikel 3 van de statuten.

KBGB -KAARTENBEHEER: Freddy Hendrickx – Kortestraat, 22 te 3053 HAASRODE

TEL: 016/40.70.56 .

GSM: 0494/79.50.51

E-mail: freddy.hendrickx@skynet.be