Intern Reglement

GOLFBILJARTVERBOND vzw  GEOZ Gent – Eeklo – Oudenaarde – Zottegem  

INNERLIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

UITGAVE : NR.10  juli 2021 , vervangt nr.9 augustus 2019

Goedgekeurd : Vergadering van RvB  van   06 maart 2021.

Inhoud :

Contents

Hoofdstuk 1 : Algemene aansluitingsvoorwaarden. 4

Hoofdstuk 2: Rechten & plichten van de club. 5

Hoofdstuk 3: Bestuur van een club. 6

Hoofdstuk 4: Betalingen. 6

Hoofdstuk 5: De aansluitings- , lid- en waarderingskaarten. 8

Hoofdstuk 6: Clubovereenkomst – Administratieve leden. 8

Hoofdstuk 7: Overgangen. 9

Hoofdstuk 8 : Club in ontbinding. 9

Hoofdstuk 9 : Adreswijziging. 9

Hoofdstuk 10 : Persoonlijke gegevens. 9

Hoofdstuk 11 : Verbondsschulden. 10

Hoofdstuk 12 : Veranderen van lokaal – fusie – naamsverandering. 10

Hoofdstuk 13 : De competitie. 11

Hoofdstuk 14  : Aanvraag officiële wedstrijdleiders. 18

Hoofdstuk 15  : Klachten. 18

Hoofdstuk 16 : Kledij bij officiële inrichtingen vzw GEOZ. 18

Hoofdstuk 17 :  Beker competitie. 19

Hoofdstuk 18 : vzw GEOZ ; organisaties. 19

Hoofdstuk 19  : Wedstrijduitslagen. 20

Hoofdstuk 20  : Betalingen. 20

Hoofdstuk 21 : Minnelijke schikkingen vzw GEOZ. 21

Hoofdstuk 22  : Beheerders , commissieleden , wedstrijdleiders. 22

Hoofdstuk 23  : Allerlei. 22

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter
Reglementen
Competitie en beker
Werkend Lid BGB
Dhr Barbier Xavier
GSM 0475/89.48.61
Mail: xavier@new-geoz.be
Ondervoorzitter
Kampioenschappen
Public relations
Materiaalbeheer
Dhr. Bradt Peter
GSM 0477 82 62 02
Mail : peter@new-geoz.be
Financieel beheer Webbeheer Federaal kaarthouder Ledenbeheer
Secretaris
Dhr. Poelman Steven
GSM 0499 54 07 89
Mail : steven@new-geoz.be
SecretarisDhr. Didier Callens
GSM
mail: didier@new-geoz.be
Verantwoordelijke Lokalen
Werkend Lid BGB
Voorzitter klachtencommissie  
Dhr. Jelle Van Parys
GSM
mail: jelle@new-geoz.be
Ombudsman
Lokalen
Dhr. De Bruycker Ronny
GSM : 0496 27 45 72
Mail : ronny@new-geoz.be


Hoofdstuk 1 : Algemene aansluitingsvoorwaarden.

Elke club met een minimum van zes ( 6 ) leden , met de bedoeling golfbiljart te spelen , kan zijn aansluiting aanvragen bij het verbond vzw GEOZ , indien het aan de volgende voorwaarden voldoet ;

 1. Het lokaal gelegen is binnen de vastgelegde grenzen van de vzw GEOZ .
 2. De club de  statuten van de vzw GEOZ aanvaardt , alsook het geheel van het innerlijk huishoudelijk reglement , en deze ook naleeft.
 3. Een schriftelijke aanvraag indient naar volgend adres :
Secretariaat GEOZ vzw Didier Callens  Mail: didier@new-geoz.be

            Daarin moet vermeld staan :

 • Naam en volledig adres van de club.
 • Naam en adres van het lokaal waar de wedstrijden kunnen doorgaan
 • Naam en adres van de voorzitter en secretaris van de club
 • Telefoon- en gsm nummers , waar de club bereikbaar is , alsook mailadres van de verantwoordelijke.
 • Na dit schrijven zal de club een officieel aansluitingsformulier & inlichtingsformulier toegestuurd krijgen ter invulling ( in 2-voud ).en ook een vraag tot betaling van de waarborg en aansluitingsbijdrage.
 • Nadat de aansluitingsformulieren , goedgekeurd , teruggestuurd zijn door de vzw GEOZ aan de club en de betaling van waarborg en aansluitingsbijdrage ontvangen  zijn , kan de club zich als aangesloten club beschouwen.

Hoofdstuk 2: Rechten & plichten van de club en speler.

 1. Rechten van een club :

Wanneer een club aansluit bij GEOZ vzw heeft het recht op :

 1. Eén exemplaar van de statuten , zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad. Één exemplaar van het Innerlijk – huishoudelijk reglementen één exemplaar van het nationaal speelreglement (te downloaden op de website van BGB & GEOZ ).
 2. De club wordt opgenomen in de Algemene vergadering van GEOZ vzw. Daarvoor dienen drie ( 3 ) werkende leden opgegeven te worden aan het bestuur van vzw GEOZ.

Waarvan minimum één , maximum 2 toegelaten worden op de Algemene vergadering.

 • Alle leden van de club worden , via het GEOZ ledenbeheer , in het bezit gesteld van een lidkaart en een waarderingskaart .
 • Iedere club mag meerdere ploegen samenstellen, op voorwaarde dat elke ploeg uit , minimum , zes ( 6 ) spelers bestaat.
 • Iedere club heeft recht , via zijn bestuur , zijn leden te verdedigen bij het verbondsbestuur, wanneer er een sanctie  of een minnelijke schikking is genomen.
 • Iedere club of individueel lid kan zijn rechten laten verdedigen door het verbondsbestuur , indien hij aan een activiteit deelneemt van de vzw BGB.
 • Plichten van een club :

Na aansluiting van een club bij vzw GEOZ heeft het volgende plichten :

 1. Iedere club zal zijn administratieve en financiële plichten stipt naleven .
 2. Iedere club neemt met zijn ploeg(en) deel aan de competitie en bekerwedstrijden.
 3. Een club met méér dan twee (2) ploegen zal over minimum twee(2) golfbiljarts beschikken , zo niet zal het bestuur van vzw GEOZ op toezien dat de kalender niet in het gedrang komt door het aantal ploegen per biljart
 4. Iedere club die meerdere ploegen afgevaardigd moet zorgen dat deze allemaal uit minimaal zes (6) spelers bestaan .
 5. Tegen uiterlijk 01 augustus moet de ploeg de lijst indienen met de ploegindelingen .
 6. Iedere club moet zorgen dat elk lid zijn mening kan uiten , alsook de nodige informatie te verstrekken die de club ontvangt van het bestuur van vzw GEOZ
 7. Als onderdeel van een club heeft iedere ploeg dezelfde rechten & plichten als een club , behalve moeten zij bij problemen hun clubbestuur raadplegen .
 8. Tijdens officiële wedstrijden dient elke ploeg een kapitein aan te duiden en vermelden op het wedstrijdblad.  Indien de kapitein onbeschikbaar is (door spelen) wordt een tweede, tijdelijke, kapitein aangeduid tijdens zijn onbeschikbaarheid.

Hoofdstuk 3: Bestuur van een club.

Een club heeft minimaal twee (2) bestuursfuncties : een voorzitter en een secretaris. (deze zijn lid van vzw GEOZ).

Het mandaat van de voorzitter en de secretaris eindigt niet tezamen.

Zij geven de samenstelling van hun bestuur , ieder jaar , door aan het bestuur van vzw GEOZ .

Een club is op zijn minst een feitelijke vereniging, al dan niet geregistreerd en voorzien van statuten.

Hoofdstuk 4: Betalingen

Dit zijn het geheel van de betalingen te voldoen aan de vzw GEOZ. (hfst.20 )

Als u een betaling uitvoert , steeds de reden vermelden op het stortingsformulier.

Geen enkele betaling aan vzw GEOZ mag langer uitblijven dan 30 dagen na factuurdatum.

Na één (1) maand de betaling niet volbracht, kan de club geschorst worden en wordt er € 13 administratiekosten aangerekend. Na één (1) maand geen betaling zal een herinnering uitgestuurd worden om binnen zeven (7) dagen het bedrag te voldoen. Indien deze termijn overschreden wordt zal een administratieve boete van dertien (13) euro aangerekend worden en kan de RvB beslissen de club tot betaling te schorsen.

Rekeningnummer  : Golfbiljartverbond vzw GEOZ KBC Bank   BE62 – 4455 – 5262 – 8161 Op naam vzw GEOZ

 

Soorten betalingen :

 1. Aansluitingsbijdrage per ploeg : 50€

Dit bedrag wordt jaarlijks bepaald door het bestuur van de vzw GEOZ . Dit bedrag wordt terugbetaald bij een eventuele weigering tot aansluiting door de Algemene vergadering vzw GEOZ .

 • Individuele jaarbijdrage : 25€

Dit bedrag , per individueel lid , wordt jaarlijks bepaald door het bestuur van vzw GEOZ . Deze bijdrage geeft recht deel te nemen aan alle officiële wedstrijden.

( inclusief ; gratis deelname aan de GEOZ verbondskampioenschappen )

Dit bedrag is begrensd op 25 € ( statuten.)

 • Ploegwaarborgsom : 65€

Iedere ploeg zal bij zijn aansluiting bij de vzw GEOZ een éénmalige waarborg betalen. Deze wordt terugbetaald bij het uittreden of op het einde van het seizoen , mits aftrek van eventuele achterstallige betalingen.

 • Inschrijvingsbijdrage :

Voor inschrijvingen van speler(s), ploeg(en) of clubs voor nationale , provinciale of federale inrichtingen is het clubbestuur verantwoordelijk..

De inschrijvingen moete tijdig , reglementair en juist gebeuren, alsook de betaling ervan dient stipt te worden volbracht .

 • Bekerbijdrage : 15€

Iedere ploeg is verplicht , met al zijn ploegen , deel te nemen aan de jaarlijkse bekercompetitie . ( GEOZ beker & TOEKOMST beker )

 • Administratiekosten :

Hoofdzakelijke kosten die een club/ploeg veroorzaakt door bijvoorbeeld het samenkomen van commissie of een speciale vergadering. Deze kosten kunnen de verzendingskosten , uitnodigingskosten , verplaatsingskosten , verbruikskosten , enz. … bevatten .

 • Betalingen i.v.m. Klachtencommissie: 125€

Bij het indienen van een klacht dient betalingsbewijs bijgevoegd en dit op straffe van niet ontvankelijk.

Hoofdstuk 5: De aansluitings- , lid- en waarderingskaarten

 1. Na de aanvaarding door de RvB  , alsook de vervulling van de punten in hdst.1 zal de nieuwe club aansluitingskaarten kunnen bekomen bij de verantwoordelijke voor ledenbeheer.
 • De aansluitingskaart ( groene kleur ) is ééndelig en is uiteindelijk bestemd voor het ledenbeheer van de vzw GEOZ . Deze groene aansluitingskaart dient uitsluitend ondertekend te worden door de speler en door de clubvoorzitter of secretaris. Het bijgevoegde inlichtingsformulier dient volledig en goed leesbaar , ingevuld te worden en , samen met de groene kaart , opgestuurd te worden naar de verantwoordelijke ledenbeheer
 • Na goedkeuring van de nationale kaarthouder zal de club de lidkaart en waarderingskaart ( persoonlijke spelerskaart ) toegestuurd krijgen.
 • De groene aansluitingskaart blijft in bezit van vzw GEOZ . De lidkaart blijft in bezit van de club.        De waarderingskaart met letterwaarde blijft in bezit van de speler.
 • Een lid die valse gegevens toelaat op zijn aansluitingskaart wordt geschorst voor vijf (5) jaar.
 • Men moet een vernieuwing van lidmaatschap indienen wanneer men verandert van federatie , club , Bij verlies of wanneer de gegevens op de kaart niet meer leesbaar zijn .
 • Nieuwe leden vanaf een leeftijd van tien (10) jaar kunnen aansluiten tot 31 december( tot de leeftijd van 21 jaar kan men aansluiten tot eind februari ). Een schriftelijke toestemming is vereist van de ouders of voogd indien het lid jonger is dan zestien (16)jaar. Deze toestemming wordt gegeven via het aansluitingsformulier voor nieuwe spelers. Jeugdspelers tot zestien (16) jaar sluiten gratis aan . Nieuwe leden kunnen aansluiten na 31 december , maar mogen voor het aan gang zijnde speeljaar enkel deelnemen aan de kampioenschappen .
 • Het is verboden nieuwe spelers te laten deelnemen aan competitie of bekerwedstrijden zonder hun geldige lidkaart.
 1. De spelerskaart wordt verstuurd op het moment dat de betaling ontvangen is op rekening van vzw GEOZ. Vanaf het ontvangen van de spelerskaart is de speler speelgerechtigd.

Hoofdstuk 6: Clubovereenkomst – Administratieve leden.

Zie “Goed om weten” Artikel 6.

Hoofdstuk 7: Overgangen

Zie “Goed om weten” Artikel 9

 1. Procedure ploegovergang binnen de eigen club:

Men kan ook veranderen van ploeg binnen de eigen club.

Op voorwaarde dat de speler nog niet gespeeld heeft voor zijn huidige ploeg en dat de speler vrijgegeven wordt door de voorzitter/secretaris van zijn club.

Zie procedure : “overgang naar andere ploeg binnen de eigen club”.

Administratiekosten : 25 € , ongeacht de letterwaarde.

 • Verbondsovergangen :

            Zie “Goed om weten” Artikel 10

 • Overgang extra ( D4 ) :

            Zie “Goed om weten” Artikel 13

       Hoeveel kost een overgang ?

 • Federaal :                                                       15€
 • Nationaal                    ongeacht LW              50€
 • D4                               ongeacht LW               100€

Hoofdstuk 8 : Club in ontbinding

Zie “Goed om weten” Artikel 17

Hoofdstuk 9 : Adreswijziging

Zie “Goed om weten” Artikel 21

Hoofdstuk 10 : Persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een bestand dat beheert wordt door de vzw GEOZ en de vzw BGB en kunnen , op eenvoudige vraag aan het ledenbeheer , verwijderd worden. Bij verwijdering van de gegevens stopt het lidmaatschap bij vzw GEOZ en vzw BGB onmiddellijk.

U heeft recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en kunt hiervoor altijd verbetering aanvragen bij de houders van dit bestand;

Voor de vzw GEOZVoor de vzw BGB
  
Dhr Poelman StevenDhr. Hendrickx  Freddy
Heidestraat 8Kortestraat 22
9050 Gentbrugge3053 Haasrode
GSM: 0499 54 07 89GSM : 0494 79 50 51
MAIL: steven@new-geoz.beMAIL : freddy.hendrickx@skynet.be
  Wet van 08/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

Hoofdstuk 11 : Verbondsschulden

De Raad van Bestuur houdt de schulden van haar leden zelf bij. Een uittredend lid dat opnieuw wil aansluiten wordt pas speelgerechtigd na betalen van die schuld.

Een lid die schulden heeft bij het verbond en deze niet vereffend heeft na herhaaldelijke aanmaningen, is niet meer speelgerechtigd en zal geschorst worden tot betaling. De schorsing wordt automatisch doorgestuurd naar BGB ter overname.

Een lid dat naar een ander verbond moet zijn schuld vereffenen aan het benadeeld verbond. Bij verzuim zal het lid , na schriftelijke verwittiging van het verbond , geschorst worden door de vzw BGB tot aanzuivering van die schuld .

Hoofdstuk 12 : Veranderen van lokaal – fusie – naamsverandering.

 1. Veranderen van lokaal .

Zie “Goed om weten” Artikel 23

 • Splitsing van een club :

Zie “Goed om weten” Artikel 24

 • Fusie van twee clubs :

Zie “Goed om weten” Artikel 26

 • Veranderen van clubnaam :

Zie “Goed om weten” Artikel 27

Hoofdstuk 13 : De competitie.

Periode van de competitie :

In principe loopt de competitie van eind augustus/begin september tot einde  april.

De RvB bepaald de eerste en laatste match van de competitie .

Uiterlijk die datum moeten alle wedstrijden gespeeld zijn .

Bij noodweer behoudt de RvB zich het recht toe om te bepalen of er kan gespeeld worden.

De bezoekende ploeg kan dan beslissen of de verplaatsing zal gedaan worden !

Er kunnen geen wedstrijden verplaatst of omgewisseld worden zonder akkoord van beide ploegen en de bevestiging van de competitie verantwoordelijke van vzw GEOZ .

Wedstrijden kunnen enkel vervroegd worden. Bij heirkracht kan de RvB hiervan afwijken.

Dit kan zowel per mail  of per post geregeld worden. In ieder geval schriftelijk .

In de hoogste afdeling (ERE) kunnen er geen wedstrijden verplaatst worden , enkel omwisselen kan.

In de andere reeksen mag men de wedstrijd verplaatsen . De aanvragende ploeg betaald 20 € en men kan enkel vervroegen .

In geval van heirkracht houdt de RvB zich het recht toe om wedstrijden uit te stellen naar een latere datum.

Als er , door heirkracht , een wedstrijd in Ere niet kan doorgaan , mag er op zondag gespeeld worden . Dit kan evenwel enkel met akkoord van beide ploegen en de RvB.

Samenstelling van de competitie :

       De GEOZ competitie bevat :       één ERE afdeling.

                                                           één EERSTE afdeling.

                                                           één TWEEDE afdeling .

                                                           één DERDE afdeling

                                                           en meerdere afdelingen , indien nodig !

De reeksen en afdelingen worden ingedeeld door de RvB van de vzw GEOZ.

Dit zal in eerste instantie steeds gebeuren in het belang van meerdere stijgers ten koste van meerdere dalers.

Nieuwe clubs starten altijd in de laagste afdeling.

Ploegen welke de competitie beëindigen op plaats een en twee, welke recht geeft op promotie en weigeren te promoveren dienen de volgende competitie aan te vatten in de laagste afdeling. Dit geldt ook voor de ploegen die uit noodzaak moeten stijgen op plaats 3 en 4.

Indien er een ingrijpende competitieverandering nodig is wegens wegvallende of bijkomende ploegen zullen de leden van de Algemene Vergadering schriftelijk in kennis worden gesteld. Het oordeel van de Algemene Vergadering zal worden meegenomen bij het opstellen van de reeksindelingen.

Vrijwillige degradatie kan niet !!!

De kalender :

De basis wedstrijdkalender van de vzw GEOZ-competitie wordt opgemaakt door de competitieverantwoordelijke(n) van de vzw GEOZ.   

De kalender en de reeksindelingen zullen ten laatste tegen 15 juli aan de aangesloten clubs overhandigd worden. De clubs krijgen dan de tijd om de speeldagen af te spreken met de tegenpartij. 

De clubs bezorgen een week (7 dagen) voor de kalendervergadering een schriftelijk kopij van hun afgesproken data (thuis- en uitwedstrijden) aan de competitieverantwoordelijke.

Op de kalendervergadering is het verplicht minstens 1 afgevaardigde te hebben per club die de afgesproken data kan bevestigen. Indien een club niet vertegenwoordigt is zal er een boete opgelegd worden van €15.

De afgevaardigde dient geen werkend lid te zijn van de club.  

De speeldag :

In ERE afdeling wordt er vast op vrijdagavond gespeeld.

In alle andere afdelingen wordt de speeldag bepaald door beide partijen . De thuisploeg heeft wel de voorkeur bij betwisting . 

Dit wordt bekrachtigd op de kalendervergadering , gepland door vzw GEOZ.

Alle clubs worden uitgenodigd door de secretaris naar de kalendervergadering welke doorgaat eind juli/begin augustus.

Het aanvangsuur van een namiddagwedstrijd is vastgelegd op 14u30 uur .

Het aanvangsuur van een avondwedstrijd is – op vrijdag : 20 uur – zaterdag : 19 uur.

Om het speeluur ’s avonds te beperken is het toegestaan het aanvangsuur te vervroegen zonder beperking. Dit kan echter enkel met wederzijds, schriftelijk akkoord van beide ploegen.

Deze aanpassing dient ook bekendgemaakt te worden aan de RvB vzw GEOZ.

Spelers en vervangers :

Alle leden van de club , met een geldige BGB aansluitingskaart , mogen deelnemen aan de GEOZ competitie.

Wel moeten ze , voor 01 augustus , door hun club worden opgegeven in welke ploeg ze zullen spelen ( ploegindeling ) .

Spelers uit een lagere afdeling mogen tijdens het seizoen maximaal drie (3) maal meespelen met een ploeg(en) uit een hogere afdeling, van dezelfde club . ( van een hogere ploeg mag men niet meespelen met een lagere ploeg ! )

Vanaf seizoen 2021-2022 is het nog maximaal 1 maal toegestaan om in te vallen in een hogere afdeling, bij dezelfde club van aansluiting. Vanuit een hogere reeks deelnemen in een lagere reeks blijft nog steeds verboden.

Een vervanger mag aantreden als effectieve speler als deze vooraf werd ingevuld , als reserve , op het wedstrijdblad en indien de vervangen speler niet aanwezig is /was in het lokaal tot een 1 uur voor de wedstrijd.

De speelwijze :

Vanaf 30 min. Voor de aanvang van de wedstrijd mogen er twee (2) spelers van de bezoekende ploeg gelijktijdig oefenen.

Voor de aanvang van zijn partij krijgt de bezoekende speler twee (2) min.  inspeeltijd .

De speelballen “ Golf Super Aramith” of “ Golf Super Aramith Pro-Cup “ waarmee de wedstrijd dient gespeeld te worden , moeten minimum 30 min. voor de aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn op het biljart . Indien de ballen later worden geplaatst herstart de oefenperiode van de bezoekers

Na elke manche dienen de speelballen gepoetst te worden .

Het biljart moet voorzien zijn van een laken “ Simonis 300 Rapide “ blauwgroen, of “Royal Pro 100% syntetisch” blauwgroen .

Het biljart moet volledig in orde zijn voor de aanvang van de wedstrijd, zo niet heeft de tegenspeler het recht te spelen onder voorbehoud ( te melden op het wedstrijdblad ). De RvB zal op de volgende vergadering de zaak bekijken en een oordeel vellen.

Indien het euvel kan hersteld worden voor de aanvang van de wedstrijd dient dit te gebeuren. Indien dit niet kan , moet de wedstrijd doorgaan , tenzij een aanwezig bestuurslid daar anders over beslist.

            De bezoekers maken de melding van het gebeuren via het wedstrijdblad.

       Niet in orde zijn betekend o.a. :

 • Laken niet in bespeelbare kwaliteit ( vuil , beschadigd , versleten , … ).
 • Geen officiële  wedstrijdballen aanwezig .
 • Kaderlijnen niet/onvoldoende zichtbaar .
 • Doelopeningen niet volgens de standaardnormen.
 • Rubbers die niet voldoen ( versleten , geen BGB-rubbers , … )
 • Temperatuur in lokaal < 18°C .
 • Huishoudelijk GEOZ en BGB reglement niet aanwezig.
 • Meetapparatuur niet aanwezig.
 • ….

Indien het euvel van deze omvang is dat er niet kan gespeeld worden, heeft de club 30 minuten tijd het euvel toch nog op te lossen. Lukt dit niet wordt de match beslist met 0-6 en winnen de spelers van de bezoekende ploeg elk hun match met FF.

Men is verplicht van met min. drie(3) spelers van een ploeg aanwezig te zijn vanaf de start tot het einde van de wedstrijd.( reserve speler inbegrepen ).

Indien minder dan drie ( 3) spelers aanwezig verliest die ploeg zijn wedstrijd met 6-0 (0-6) forfait.

Het forfait wordt onmiddellijk ingevuld op het wedstrijdblad , indien dit niet gebeurt betekend dit dat men geen forfait toekent.

De partijen worden gespeeld zonder onderbreking. ( eerste 4 wedstrijden )

De wedstrijden worden gespeeld volgens BGB reglement.

De ploegen treden aan met zes (6) spelers die hun wedstrijden betwisten in één , twee of drie manches.

De wachttijd voor de vijfde en zesde spelers is respectievelijk 3 uur( 5de) en 3u30 (6de )  na de aanvang van de wedstrijd . Men kan geen algemeen forfait toekennen als de 5de en/of 6de speler later binnenkomen en zijn/haar wedstrijd niet kan aangevat worden.

De administratie :

 1. Wedstrijdblad :

Men is verplicht de wedstrijd digitaal in te geven .

Voor de wedstrijd aanvangt geven de kapiteins de lijst met volgorde der spelers aan elkaar af

Het wedstrijdblad moet volledig ingevuld worden ( digitaal ) voor de aanvang van de wedstrijd ,

inclusief de ( eventuele) reserve .

De ploegkapitein moet in het bezit zijn van de lidkaarten van zijn spelers , de spelers moeten hun waarderingskaart bijhebben voor eventuele controle .

Na de wedstrijd tekenen beide kapiteins het volledig ingevuld  wedstrijdblad , na controle ervan , af.

Moet er getekend worden “onder voorbehoud” dient er steeds een schrijven opgemaakt te worden dat naar het secretariaat van vzw GEOZ gestuurd wordt , binnen de acht (8) kalenderdagen .

Er is ook een “papieren” versie van het wedstrijdblad beschikbaar op de site .Welke kan gebruikt worden om de match te volgen .

De RvB zal op de eerstkomende RvB beslissen aan de hand van het schrijven of de klacht al dan niet gegrond is. De RvB behoudt het recht deze beslissing te maken. Indien er twijfel is over het feit, zal de klager in kennis gesteld worden van de reden en zal dit doorverwezen worden naar de klachtencommissie. De procedure voor het samenroepen van de klachtencommissie dient, vanaf de postdatum van het in kennis stellen, gerespecteerd te worden door de klager.

Het niet-tekenen van het wedstrijdblad door één der partijen, is het ongelijk toegeven .

Vervalsing van een wedstrijdblad zal bestraft  worden met forfait voor deze wedstrijd en een boete van 125 € voor de overtreders . Indien beide ploegen hiermee akkoord gaan zullen beide 0 ( nul ) punten krijgen , uitslag wordt 0-0 .

 •             Opsturen van wedstrijdbladen :

                        Dit is niet meer van toepassing

Het wedstrijdblad dient ingegeven te worden op de website van vzw GEOZ (www.new-geoz.be ) . Dit moet gebeuren bij begin van de wedstrijd en tot uiterlijk de zondagavond 22uur in het weekend van de gespeelde wedstrijd.

Te laat ingeven van de uitslag  ; boete .

 •              De wedstrijdleiding :

  De wedstrijden worden afwisselend geleid door :

  * 1ste , 3de en 5de wedstrijd de thuisploeg.

  * 2de , 4de en 6de wedstrijd de bezoekers.

Van de wedstrijdleider wordt verondersteld dat hij eerlijk en onpartijdig is en de reglementen strikt toepast en de wedstrijd van kortbij volgt. Het gebruik van GSM, tablet en andere afleidende voorwerpen of multimedia is verboden tijdens het leiden van een wedstrijd.

 •              Verplaatsen of omwisselen van een wedstrijd ( Na de kalendervergadering )

Om een wedstrijd vroeger te laten doorgaan dan voorzien op de wedstrijdkalender of om een wedstrijd om te wisselen is er toelating nodig van de RvB vzw GEOZ .          

Dit dient door beide partijen bevestigd te worden via document of é-mail en minstens één (1) week voor de nieuwe datum van de wedstrijd en het betalen van 20€ Na goedkeuring wordt de kalender aangepast.

 •               Forfait :

Men is verplicht met minimum vier (4) spelers een wedstrijd te betwisten.

Men moet steeds met drie (3) aanwezig zijn , anders krijgt de ploeg een boete van 50€

Geven er twee (2) spelers forfait , dan wordt een boete van 50 € aangerekend, waarvan 30€ voor de tegenpartij en 20€ voor de vzw GEOZ.

Op de speelposities 1 & 2 kan er geen forfait gegeven worden , op straffe van verlies van 6-0/0-6 en een boete van 100 € .

Geven er meer dan twee (2) spelers forfait , dan verliest de ploeg met forfait en wordt een boete aangerekend van 100 € , waarvan 66€ voor de tegenpartij en 34€ voor de vzw GEOZ . De aanwezige spelers spelen wel voor hun persoonlijke punten .

Wanneer er een ploeg FF geeft , dan volgt er een boete van :

                        FF door bezoekende ploeg ;

                        Boete 100€,waarvan 66€ voor thuisploeg en 34€ voor GEOZ.

                        FF door thuisploeg ;         

                        Boete van 100€ , waarvan 100€ naar GEOZ.

Deze verdeling is niet van toepassing indien de wedstrijd toch is doorgegaan. In dit geval gaat het volledige bedrag integraal naar GEOZ .

Na 3X FF door dezelfde ploeg in de dezelfde competitie wordt dit een algemene forfait . Indien in dit voorvalt in de heenronde worden alle punten op 0 gezet van deze ploeg en worden de reeds gespeelde wedstrijden aanzien als niet gespeeld. Valt dit voor in de terugronde, dan vervalt enkel de terugronde. In beide gevallen wordt een boete van 250€ aangerekend.

Wanneer een lokaalhouder (ster) een speler de toegang tot zijn lokaal ontzegt wint deze zijn partij met het max. der manchepunten .

Wanneer een speler gerechtelijk de toegang ontzegt wordt , dan mag hij in deze wedstrijd niet opgesteld worden . Wanneer hij toch wordt opgesteld , verliest hij met FF.

Bij niet betaling club : verdeling van de schuld onder het totaal aantal spelers van de ploeg.

 •                   Klasseringspunten :

Twee (2) gewonnen manches geven recht op één (1) partijpunt .

De ploeg met de meest partijpunten ( 4 , 5 of 6 ) krijgt twee (2) wedstrijdpunten.

De ploeg met de meest partijpunten ( 4 , 5 of 6 ) krijgt drie (3) wedstrijdpunten.

Indien beide ploegen evenveel partijpunten (3-3 ) halen , krijgen beide één (1) punt.

Nadat de competitie afgewerkt is mag de eerst gerangschikte ploeg in ERE afdeling zich verbondskampioen noemen.

In de onderliggende reeksen worden deze afdelingskampioen .

Bij een gelijke puntenstand in de competitie , voor titel , stijgen/dalen wordt de rangschikking opgemaakt in volgorde :

 • Meeste punten
 • Meest gewonnen wedstrijden
 • Meest gewonnen partijen individueel
 • Indien nog gelijk zal er een testwedstrijd gespeeld worden op neutraal terrein , bepaald door vzw GEOZ.
 • Testwedstrijden worden geleid door officiële wedstrijdleiders .In geval deze wedstrijd op een gelijkspel eindigt , wordt er een super-belle gespeeld
 •                      Individuele punten :

Er wordt door de RvB vzw GEOZ een individuele klassering bijgehouden worden voor:

                                    * letterwaardeberekening                          

                                    * speler van het jaar

8.                       Stijgen & dalen :

Men vertrekt van de basis dat er steeds twee (2) stijgers/dalers zijn per afdeling !

Wanneer er bijkomende ploegen wegvallen in een afdeling ( ontbinden , stoppen , … ) zijn er bijkomende stijgers in de onderliggende afdelingen.

Plaats 1 en 2 stijgen altijd ( in die afdelingen met 1 reeks ), 3 en 4 moeten stijgen indien dit noodzakelijk is.

Indien méér dan 4 stijgers worden eerst de dalers behouden in de bovenliggende reeks .

Ploegen welke algemeen forfait geven binnen de reguliere competitie ( na de

kalendersamenstelling ) worden meegerekend als degradant .

Een ploeg welke algemeen forfait gegeven heeft speelt het jaar daarop één (1) afdeling lager ,

ploegen/clubs welke ontbinden en opnieuw starten , moeten in de laagste afdeling

herstarten.

Indien reeksinkrimping ( minder ploegen per reeks ) als gevolg van minder aangesloten ploegen ( totaal ) is dit ten koste van de (bijkomende ) stijger(s) .

Men verdeelt gelijkmatig ( indien mogelijk ) het aantal ploegen per afdeling.

Men streeft naar een “paar” ( even) aantal ploegen per reeks .

Standaard is het zo dat het de laagst spelende ploeg is die verdwijnt na inkrimping van het aantal ploegen per club.

Indien een club moedwillig of intentioneel hier van afwijkt door o.a. meer ploegen in te schrijven dan aan te kunnen ( o.a. onvoldoende spelers ) in de competitie om daarna forfait te geven met een hogerspelende ploeg zullen ze hiervoor beboet en bestraft worden . Dit is enkel van toepassing wanneer er slechts 1 reeks verschil is tussen de ploegen.

Boete bedraagt 250 € voor forfait en ook kunnen alle ploegen geen prijzen meer winnen gedurende het komende jaar in de GEOZ competitie en bekercompetitie en kunnen ook niet promoveren .

Indien een club hiervan wil afwijken dienen ze dit kenbaar te maken aan de vzw GEOZ ten laatste tegen 01 juni ( na de overgangen ) .

Indien er afgeweken wordt van de standaard procedure , wordt er toegezien door de vzw GEOZ dat er niet meer dan 50% van de spelers naar een lager spelende ploeg gaan .

Voor afwijking dient er een ernstige motivatie voorgelegd te worden en goedgekeurd te worden door de RvB vzw GEOZ.

De RvB vzw GEOZ kan , indien het goede verloop van de competitie dit vereist , van bovenvermelde reglementen afwijken .

Vanaf seizoen 2022-2023 zal de beperking van max 2 ploegen van dezelfde club in 1 reeks vervallen.

Vrijwillige degradatie is niet toegestaan .

9.                           Letterwaarde :

Iedere lid zal , volgens zijn prestaties in de competitie en in de kampioenschappen , een waarderingsletter krijgen (  A , B , C of D ) .

Nieuwe leden krijgen NA als letterwaarde , dames en jeugd krijgen ND . Nieuwe leden die 10 wedstrijden gespeeld hebben worden opnieuw berekend en , zo nodig , aangepast .

Nieuwe leden die geen 10 matchen gespeeld hebben blijven NA/ND en worden meegenomen naar volgend seizoen tot men 10 wedstrijden gespeeld heeft .

Leden die opnieuw aansluiten krijgen de letterwaarde waar ze mee gestopt zijn .( laatste 5j. )

Op het einde van het competitiejaar kan men enkel stijgen van letterwaarde. Enkel als men 2 jaar naeen daalt zal men een lagere letterwaarde krijgen .

Zo er minder dan 10 wedstrijden gespeeld werden behoud men zijn vroegere letterwaarde .

Men kan slechts één (1) waarde dalen of stijgen per seizoen .

Volgens competitie :

Federaal :

 ERE afd.EERSTE afd.Tweede Afd.Lagere afdelingen
  A    Vanaf 50%  Vanaf 80%    
  B    Vanaf 20% Tot 49,99%  Vanaf 50% Tot 79,99%  Vanaf 80%   
  C    Vanaf 0% Tot 19,99%  Vanaf 20% Tot 49,99%  Vanaf 50% Tot 79,99%  Vanaf 50%  
  D    ……  Vanaf 0% Tot 19,99%  Vanaf 0% Tot 49,99%  Vanaf 0% Tot 49,99%

Spelers met een A letterwaarde , behouden deze in de 2de afdeling indien ze meer dan 50% behalen. Spelers met een A of B letterwaarde, behouden deze in 3de afdeling en lager indien ze meer dan 50% behalen.

Volgens verbondskampioenschappen :     

                        A reeks                                   1 tot 4                         A

                        B reeks                                   1 en 2                          A

                        C reeks                                   1 en 2                          B

                        D reeks                                   1 en 2                          C

                        Oude Gl. Laag                        volgend jaar deelname HOOG

                        Veteranen Laag                     volgend jaar deelname HOOG

Dames , Jeugd en juniores– volgens competitie resultaten.

                        Indien dames Laag                Plaats 1 , volgend jaar Hoog.

Het is de hoogst behaalde letterwaarde die vermeld wordt op de waarderingskaart, hetzij van de competitie  hetzij van de kampioenschappen.

De nieuwe letterwaarden gaan in vanaf 15 juni.

Hoofdstuk 14  : Aanvraag officiële wedstrijdleiders.

Clubs kunnen voor een bepaalde wedstrijd beroep doen op een officiële wedstrijdleider.

Hiervoor dient het voorziene document “aanvraag wedstrijdleider” gebruikt te worden .

Tenminste twee (2)  weken op voorhand dient de aanvraag de verantwoordelijke wedstrijdleider bereikt te hebben .

Een goedgekeurd exemplaar van deze aanvraag wordt teruggestuurd ter bevestiging .

De kosten vallen ten laste van de aanvrager en zijn : 25€ + 0,37€ per kilometer.

Dient tijdens een wedstrijd een vertegenwoordiger van vzw GEOZ tussen te komen dan worden de verplaatsingsonkosten aangerekend aan beide ploegen .

Hoofdstuk 15  : Klachten.

Een officiële klacht dient in drievoud opgemaakt en opgestuurd te worden , maximum zeven (7) dagen na bewuste wedstrijd  , naar het secretariaat van vzw GEOZ .

Bewijs van betaling ( 125€ ) dient bijgevoegd te worden .

Zie verder ; reglement klachtencommissie.

Hoofdstuk 16 : Kledij bij officiële inrichtingen vzw GEOZ.

 1. Publiciteit :

Is toegelaten op de mouwen en/of borstzak met een ( samen gerekende ) 

grootte van 8cm x 10cm.

 • Samenstelling kledij :

Dit bestaat uit wit hemd ( of clubhemd ) , zwarte broek , zwarte schoenen .

       Clubhemd/blouse is toegelaten voor de BEKER Finale ( ook ½ finale , indien die tijdens

       de Verbondskampioenschappen plaatsvind.)

       Let wel : ofwel allemaal clubhemd/blouse of allemaal wit hemd/blouse .

 • Finale dagen :

De bovenvermelde kledij is ALTIJD verplicht op finaledagen. Clubhemd is eveneens toegestaan. De kledij dient in orde te zijn bij aanmelding aan de inschrijvingstafel.

Het is de hoofdwedstrijdleider die toezicht houdt op de kledij, maar de wedstrijdleider moet eveneens  de speler opmerkzaam maken dat zijn/haar kledij niet in orde is .

NIET IN ORDE = VERLIES VAN PARTIJ !!!

Hoofdstuk 17 :  Beker competitie

 1. Bekercompetitie :

       De bekercompetitie wordt gespeeld per reeks en verplicht aan deel te nemen.

Men speelt elk met 6 spelers in aangepast format. Op het elektronisch wedstrijdblad worden 6 spelers ingevuld in volgorde.

Speler 1a speelt tegen speler 1b

Speler 2a speelt tegen speler 2b

Speler 1a speelt tegen speler 2b

Speler 2a speelt tegen speler 1b

Duo 1a-2a speelt tegen speler 1b-2b

Enz….

Alle partijen worden in 1 manche beslecht.

De eerste partij speelt de thuisspeler met wit. Daarna wordt er afgewisseld per manche.

De duo partij mag de bezoekende ploeg kleur kiezen.

Wedstrijdleider van de thuisploeg start de eerste manche, bezoekende ploeg 2de manche, enz…

Bij forfait door niet aanwezig zijn van een speler worden alle 3 zijn/haar partijen (2x enkel en 1x duo) forfait ingevuld. Tenzij een reserve speler zijn/haar plaats kan innemen.

Hoofdstuk 18 : vzw GEOZ ; organisaties

 1. Verbondscompetitie :

Verplichte deelname van de aangesloten clubs , eventueel opgesplitst in twee of meerdere ploegen ( met minimum 6 spelers/ploeg ).

Bij clubs met meer dan twee (2) ploegen moet men beschikken over twee ( 2 )

wedstrijdbiljarts , zo niet zal de RvB van vzw GEOZ toezien bij het samenstellen van de kalender.

 • Bekercompetitie :

Verplichte deelname van alle aangesloten clubs , eventueel opgesplitst in meerdere ploegen ( met elk min. 6 spelers ).

Iedere ploeg speelt met zijn spelers ,  zoals vermeld op het formulier ; ploegindeling .

Spelers van een lagere ploeg mogen niet deelnemen met een hoger spelende ploeg met straffe van 6-0 forfait.

 • Verbondskampioenschappen :

Toegelaten aan ieder GEOZ lid , met een geldige BGB lidkaart.

Het individueel kampioenschap wordt gespeeld volgens letterwaarde.

Ieder mag zich éénmaal inschrijven . Men mag inschrijven bij een hogere letterwaarde , maar nooit bij een lagere.

Jeugdkampioenschap is toegelaten voor spelers die geen zeventien (17 ) jaar worden in het jaar van de inrichting.

Beloftenkampioenschap is toegelaten voor spelers die zeventien ( 17 ) geworden is en geen drieentwintig (23) is in het jaar van de inrichting .

Dameskampioenschappen zijn toegelaten voor spelers van het vrouwelijk geslacht.

Kampioenschap voor Oude Gloriën is toegelaten voor spelers die 55j. worden in het jaar van de inrichting  .

Men speelt evenwel in een hogere ( A & B waarderingskaart ) en een lagere ( C &D waarderingskaart ) reeks.

Kampioenschap voor Veteranen is toegelaten voor spelers die 65 jaar worden/zijn in het jaar van de inrichting.

Kampioenschap voor duo’s is toegelaten voor spelers die een duo vormen. Men speelt evenwel in een hogere ( A-B ) of lagere ( C-D ) reeks. Het is de waardering van de hoogst gequoteerde speler die telt .

Kampioenschap voor duo’s gemengd is toegelaten voor leden die een duo vormen bestaande uit een mannelijk en een vrouwelijk lid.

Kampioenschap voor duo’s speciaal is toegelaten voor duo’s die de leeftijd van 55jaar bereikt hebben in het jaar van de inrichting.

Kampioenschap voor duo’s mixt is toegelaten voor alle leden die een duo vormen bestaande uit een lid met een hogere ( A-B-NA ) waarderingskaart en een lid met een lagere ( C-D-ND).

Op alle finales is de officiële kledij verplicht op straf van uitsluiting !

Hoofdstuk 19  : Wedstrijduitslagen.

De uitslagen en klasseringen zijn steeds beschikbaar op de GEOZ website.

www.new-geoz.be

Hoofdstuk 20  : Betalingen.

 1. Verplichte betalingen:

            Waarborgsom per ploeg ( éénmalig )                                    65 €

            Ploegbijdrage ( jaarlijks )                                                         50 €

            Individuele bijdrage ( jaarlijks lidgeld )                                25 €

            Bekercompetitie ( jaarlijks /ploeg )                                        15 €

 • Andere betalingen :

                      Officiële wedstrijdleider        vaste vergoeding         25 €

                                                             Km vergoeding                       0.37 € per km.

              Heraansluiting ( overgang binnen verbond )                                    15 €

             Overgang D4              (ALLE LETTERWAARDEN )                              100€

               Administratieve kost aansluiting (tvv groene kaart)                        5 €

                 Indienen van klacht                                                                          125 €

Minnelijke schikking van RvB ( zie hfdst.21 )

                 Uitslag niet of te laat doorgeven                                                      10 €

               Afwezig op de kalendervergadering                                                15 €

               Afwezig op de algemene vergadering                                              25 €

              Spelerslijsten niet of te laat opgestuurd                                           15 €

               Niet melden van adreswijziging                                                       10 €

                Forfaits :         Ploeg algemeen                                                         250 €

                                         Ploeg wedstrijd                                                          100 €

                                         Ploeg 2 spelers                                                           50 €

                  Forfait bekercompetitie                                                                    50 €

Alle betalingen moeten gebeuren via overschrijving op de rekening van

vzw GEOZ : BE 62 4455 5262 8161

MET VERMELDING VAN FACTUURNUMMER

Hoofdstuk 21 : Minnelijke schikkingen vzw GEOZ.

 1. Overzicht van de overtredingen :
FEITEN                                                                      BOETE      SCHORSING*/GEVOLG
Spelen zonder geldige aansluiting    50 €6-0  ,  0-6
Misbruikbijovergang(foutieve letterwaarde)50 €2 weken
Biljart of lokaal niet in orde50 € 
Fouten bij lokaalhouder50 € 
Onvoldoende spelers tijdens wedstrijd100 €FF
Spelen in de verkeerde ploeg50 €Verlies wedstrijd
Forfait in finale officiële tornooien10 € 
Forfait in schiftingen kampioenschappen5 € 
Niet scheidsrechteren na verlies50 €2 weken
Veranderen van speeldag zonder verwittigen50 € 
Spelen in te lage reeks bij officiële inrichting50 €Geen deelneming volgende
Onwettig afwezig bij onderzoeksraden.50 €2 weken
Ordeverstoring bij inrichting of vergadering50 €5 weken
Openbare belediging aan bestuursleden ,50 €5 weken
commissieleden , wedstrijdleider50 €5 weken
Rechtspraak aanspannen zonder voorafgaandelijk gesprek met RvB GEOZ. Betaling GEOZ kosten.
Te laat ingeven uitslag                                         10€ 
Fraude op wedstrijdblad  Indien beide ploegen100€ 100€0-6 , 6-0, 0-0 beide geen punten

       * Schorsingsdagen  ( wanneer geschorst ) wordt bepaald door de RvB vzw GEOZ.

 • Verhoging straffen :

Verdubbeling bij herhaling.  

 • Behandeling van een minnelijke schikking:

Betrokkenen ontvangen een aangetekend schrijven.

Bij niet aanvaarding ; verschijnen voor de klachtencommissie

Inschrijven onder apart register ( controle – herhaling )

Hoofdstuk 22  : Beheerders , commissieleden , wedstrijdleiders

Leden die , op een oneerbiedige manier , deze personen , in functie , aanvallen zullen onherroepelijk een minnelijke schorsing worden opgelegd door de RvB vzw GEOZ.

Na onderzoek kunnen ze ook worden doorverwezen naar de klachtencommissie.

Hoofdstuk 23  : Allerlei.

Het indienen van bijkomende agendapunten voor de algemene vergadering vzw GEOZ kan steeds gebeuren bij de verbondssecretaris ( minmum 3 dagen op voorhand )

Nadat deze goedgekeurd worden door de RvB vzw GEOZ worden ze op de agenda geplaatst van de algemene vergadering.

Indien het aantal aanvragen, voor een bepaald punt te vermelden in de agenda van de Algemene Vergadering, het quota behaald (voorgeschreven in de statuten) wordt het punt automatisch, zonder voorafgaand akkoord van de RvB, op de agenda geplaatst

Alle vragen of bemerkingen i.v.m. vzw GEOZ kunnen steeds schriftelijk ( mail ) ingediend worden bij de verbondssecretaris . Na bespreking binnen de RvB vzw GEOZ wordt een schriftelijk ( mail ) antwoord gestuurd.

Alle onvoorziene omstandigheden , niet opgenomen in dit intern huishoudelijk reglement , worden beslist door de RvB vzw GEOZ.

Barbier Xavier

voorzitter vzw GEOZ